尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Manatili, tumira at lumagay sa tahimik sa pangunahing personahe

Manatili, tumira at lumagay sa tahimik sa pangunahing personahe
Ang mga ugnayan na may kaugnayan sa pagbabakasyon, pagiging residente at paninirahan ng mga bagong imigrante mula sa mainland ng Tsina ay inilipat sa Ahensya ng Imigrasyon ng Panloob na Ministeryo para sa pag-aayos. Tingnan ang mga detalye sa mga may kaugnayan na website:
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?CtNode=32595&CtUnit=16735&BaseDSD=111&mp=1