尚未定義

Tulong sa Mabuting Pagbubuntis

Para himukin ang panganganak, ang pakikipagtulungan ng may impormasyon sa iba’t-ibang mga kawanihan at mga opisina ng pamahalaang munisipyo upang isulong ang espesyal na plano ng “ Tulong sa Mabuting Pagbubuntis”, na kinabibilangan ng pagpapalabas ng bonus sa kakayahang magkaroon ng anak na NTD20000 para sa bawat panganganak, tulong na salapi para sa pag-aalaga ng magulang sa mga anak na mas bata sa edad na 5 na NTD2,500 bawat buwan at sasamahan ng iba’t-ibang mga kagamitan atbp. mula noong Enero, 100年, umaasang mabawasan ang tumataas na kahirapan ng mga batang mag-asawa sa Taipei, ang Pamahalaang Munisipyo ng Taipei ay magiging pinakamahusay na suporta para sa mga batang mag-asawa kasama ng iba’t-ibang mga mapagkukunan ng sistema ng adminitrasyon ng sibil, lipunan, edukasyon, karera at medikal atbp.

 

Iskema

Sakop at Kwalipikasyon

Nagsimula

NT$20,000 Insentibo sa
Panganganak ng Bawat
Sanggol

Dapat patuloy na nakarehistro sa Lunsod ng Taipei ang ama o ina ng bagong silang na sanggol mula isang taon bago isinilang ang sanggol hanggang sa araw ng paggawa ng aplikasyon. Ang aplikasyon para sa insentibo ay dapat gawin sa loob ng 60 araw mula pagkasilang ng sanggol, sa Household Registration Office sa lugar na tirahan ng bata o kung saan tinanggap ang rehistrasyon sa pagkasilang ng sanggol. Kapag lumampas sa panahon na ito, ituturing itong pagtalikda o pagpapabaya ng karapatan.
Ihanda ang ID ng taong gumagawa ng aplikasyon at photostat copy ng bankbook sa bangko o sa Post Office. Ibigay ang aplikasyon sa counter na nag-aasikaso nito. Kung ang aplikasyon ay gagawin ng ibang tao, ilakip ang authorization letter at ID ng taong mag-aasikaso sa aplikasyon.
※ Ang pagbilang ng panahon ng rehistrasyon ng ama o ina ay mula sa araw ng huling paglipat sa Lunsod ng Taipei hanggang sa araw ng pagkasilang ng bata.
※ Telepono: 1999 ext. 6269

Mula Enero 1, 2011

Mga batang 0-5 taon gulang,
NT$2,500 bawat buwan tulong
sa pangangalaga ng bata

1. Ang mga magulang (ama at ina) at bata (bukod sa bagong silang na sanggol) ay dapat rehistrado at tutoong nakatira sa Lunsod ng Taipei nang isang taon o higit pa. (Hindi sakop ang mga batang wala pang isang taong gulang, nakarehistro ang pagkasilang o kaunahang Household Registration ay nasa Lunsod ng Taipei at walang record ng paglipat ng Household Registration sa ibang lugar bukod sa Lunsod ng Taipei), hindi umabot sa 20% ang deklarasyon sa income tax na inaprubahan ng mga awtoridad sa buwis sa nakaraang isang taon, at walang natatanggap na katulad na subsidiya mula sa pamahalaan o tirahan na binabayaran ng bayan.
2. Ihanda ang application form (napirmahan ng ama at ina), photostat copy ng Household Registration Certificate, photostat copy ng bankbook sa Fubon Bank o sa Post Office ng ama o ina. Ipadala o dalhin nang personal sa Social Affairs Section ng Local District Office kung saan nakarehistro ang bata.
※ Kawanihan ng Social Affairs telepono: 1999 ext. 1622-1625

 

Mula Enero 1, 2011

Subsidiya sa Pag-aaral ng
 mga Batang nasa Kindergarten

1. Mula sa Schoolyear 2018, ang mga batang 4 na taon gulang, rehistrado sa Lunsod ng Taipei, nag-aaral sa pribadong kindergarten sa Lunsod ng Taipei, kasamang nakarehistro ang tirahan sa Lunsod ng Taipei ang isa sa magulang o legal guardian, at patuloy na nakarehistro hanggang matapos ang semestro ng pag-aaral sa paaralan, hindi umaabot sa 20% ang family income tax rate sa nakalipas na isang taon, may subsidiyang NT$13,660 bawat semestro, tutulungan ng paaralan ang magulang sa pagsagawa ng aplikasyon.
2. Subsidiya sa pag-aaral ng batang 5 taon gulang, rehistrado sa Lunsod ng Taipei: Nag-aaral sa pampublikong kindergarten, may subsidiyang NT$5,543 (pumapasok nang buong araw) bawat semestro o NT$3,235 (pumapasok nang kalahating araw); sa nag-aaral sa pribadong kindergarten, nag-iiba at sang-ayon sa income ng buong pamilya, nag-iiba mula NT$2,543 – 12,453 bawat semestro. Ang mga nag-aaral sa kindergarten sa Lunsod ng Taipei ay tutulungan ng paaralan sa pagsagawa ng aplikasyon samantalang sa mga nag-aaral sa kindergarten sa ibang lunsod o county, dapat dalhin ang aplikasyon sa Kagawaran ng Edukasyon sa loob ng panahong nakatalaga.
※ Telepono: 1999 ext. 1245、1088

 

Mula Setyembre, 2010

Pangangalaga sa mga Batang
 nasa Paaralang Elementarya
at Kindergarten

1.Sa 142 na paaralang elementarya at 149 na pampublikong kindergarten sa buong Lunsod ng Taipei, basta’t may pangangailangan ang magulang, magkakaroon ng 「Pag-aalaga sa Bata pagkatapos ng klase nila sa paaralan」. Ang mga batang nasa elementarya ay maaring alagaan hanggang 7:00 ng gabi samantalang ang mga bata sa pampublikong kindergarten ay maaring alagaan hanggang 6:30 ng gabi.
2.  Para sa mga tanong, maaaring tumawag sa:
(Elementarya) Kagawaran ng Edukasyon Pag-aaral sa Elementarya 1999 ext. 1251; (Kindergarten) tumawag sa 1999 ext. 6383

Mula Setyembre, 2010

Eksaminasyon sa Kalusugan
Pagkatapos ng Kasal at Bago Mabuntis at Eksaminasyon sa Down’s Syndrome para sa mga Nagdadalantaong Babae

Kwalipikasyon:
1. Eksaminasyon sa Kalusugan pagkatapos ng kasal at bago mabuntis
Para sa lalaki o babaeng nakarehistro sa Lunsod ng Taipei, kasal at hindi pa nagkakaroon ng unang sanggol; o sa bagong imigrante na ang asawa ay nakarehistro sa Lunsod ng Taipei (Isang beses na subsidiya sa bawat tao sa bawat isang kasal).
2. Eksaminasyon sa Down’s Syndrome para sa nagdadalantaong babae (mamili ng isang uri ng subsidiya):
(1) Pinagsamang pagsusuri ng Down’s Syndrome sa unang bahagi ng pagbubuntis: Babaeng nagdadalantao nang 9 -13 linggo at nakarehistro sa Lunsod ng Taipei o nagdadalantaong bagong imigrante na may asawang rehistrado sa Lunsod ng Taipei.
(2) Pagsusuri ng Down’s Syndrome sa kalagitnaang bahagi ng pagbubuntis: Babaeng nagdadalantao nang 15 - 20 linggo at nakarehistro sa Lunsod ng Taipei o nagdadalantaong bagong imigrante na may asawang rehistrado sa Lunsod ng Taipei.
Paraan ng Aplikasyon
Dalhin ang ID at Health Card (Para sa bagong imigrante, dalhin ang sariling ARC at ID ng asawa), pumunta sa ospital o klinika na sertipikado ng programang ito at maaaring magkaroon ng libreng eksaminasyon (hindi kasama ang bayad sa rehistrasyon at konsultasyon), hindi kailangang gumawa ng iba pang aplikasyon .

Telepono: 1999 ext. 1833

Listahan ng sertipikadong ospital at klinika
(https://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid=626)

Mula Hulyo 1, 2010

Subsidiya sa Pagpapabakuna ng Rotavirus

Kwalipikasyon

1、Dalawang uri na maaaring bigyan ng subsidiya:
(1) May nakatalagang halaga ng subsidiya: Bagong silang na sanggol 6 - 32 linggo at may hawak na Lunsod ng Taipei Sertipiko ng Subsidiya sa Paggagamot ng Bata Class 1、3.
(2) Buo ang subsidiya: Bagong silang na sanggol 6 - 32 linggo at may hawak na Lunsod ng Taipei Sertipiko ng Subsidiya sa Paggagamot ng Bata Class 2.

2、 Halaga ng Subsidiya at Panahon ng Bakuna

Gamot
Beses ng Subsidiya
Halaga bawat beses Mungkahi kailan magpabakuna Unang Beses (pinakamaagang panahon na maaring magppabakuna) Pinakamaikling panahon sa pagitan ng pagbakuna  Huling beses ng pagbakuna  dapat matapos nang
Nakatalagang halaga ng subsidiya Buong Subsidiya
(Rotarix) 2 1,050
Libre ang bayad sa bakuna
2、4 buwan 6 na linggo 4 na linggo 24 na linggo
(RotaTeq) 3 700
2、4、6 na buwan
32 na linggo

※ Telepono:23759800 ext. 1926、23754341

Mula Hulyo 1, 2010

 

Sentro para sa Mag-anak
 (Parent-Child Center)

1. Ang Magandang Kapaligiran para sa Pag-aaruga ng Bata ay pagsasama ng Kagawaran ng Social Welfare sa mga daycare institutes, Women and Family Service Center, grupong sibiko at iba pa na nagsasagawa ng Toy Library, Parent-Child Playhouse, Storybook Hall, mga lektura ukol sa pagiging magulang, mag-anak na magkasamang nagbabasa, pagsusuri sa kalusugan ng bata at iba pang aktibidad.
 
2. Ang Parent-Child Center ay nagbibigay ng libre at kwalidad na paglalaro sa mga magulang at anak na wala pang 6 na taon gulang, ligtas na palaruan at mga resources sa pagtuturo sa bata. Malakas na ipinagtutulak ang isang Parent-Child Center sa bawat isang distrito sa patakarang ito. Kasalukuyan, may 13 na Parent-Child Center at 1 Exchange Center sa mga Kagamitan ng Sanggol at Bata.
   電洽:1999#16221625
  ※ Telepono: 1999 ext. 1622-1625
  活動網站
  ※ Mga Website ng Aktibidad
   http://www.dosw.gov.taipei/
   https://kids.taipei
   https://parent-child.taipei/
Friendly Taipei, Parent-Child Center Facebook Fan Page
https://www.facebook.com/taipei.parent.child

 

Mula Setyembre, 2011

Friendly Daycare Subsidiya

 

Upang mapagaan ang gastusin sa daycare ng mga magulang sa Lunsod ng Taipei, bukod sa subsidiya sa gastusin sa daycare mula sa Ministro ng Kalusugan at Kapakanan, dinagdagan ng Lunsod ng Taipei ng Friendly Daycare Subsidiya $2,000 - 4,000 (nababatay ang halaga ng subsidiya ayon sa uri ng daycare at sa bilang ng anak).
 

  • Kawanihan ng Panlipunang Gawain: 1999#1624-1625

Mula Enero 2016

Mangyaring sumangguni sa website ng Ahensiyang Panlipunan ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei para sa karagdagang impormasyon:

Tulong sa Mabuting Pagbubuntis