Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Lungsod ng Taipei Kagawaran ng Kapakanan sa Lipunan Proyektong Pagbigay ng Tulong sa Bagong Imigrante bago mairehistro ang permanenteng address ng tirahan (11-4)

Para sa mga taong kwalipikado, ibigay ang aplikasyon sa Kagawaran ng Kapakanan sa Lipunan.

Petsa ng Pagpapahayag

2020-11-17