尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Ministro ng Interior 「Pagtatanong sa Bilang ng Oras ng Pag-aaral at Eksamen bago Naturalisasyon para sa mga Tagadayuhan」. Inaanyayahan gamitin ang function na ito. (1-3)


Tingnan ang website ng Kagawaran ng Household Registration, Ministro ng Interior (http://www.ris.gov.tw) at magtanong sa 「Pag-apply sa Network」.