Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pamamaraan ng Pagpaparehistro sa Unang Beses ng National Technician Skills Test sa Taon 2023 (12-4)

1. Upang ihikayat ang mamamayan na lumahok sa pagsusulit sa kasanayan ng technician, upang mapabuti ang antas ng propesyonal na kasanayan at isulong ang pagpapahusay ng teknolohiyang pang-industriya, ipinahayag ng Ministri ng Labor ang pamamaraan at mga impormasyon sa pagpaparehistro sa unang beses ng pambansang pagsusulit sa kasanayan ng technician sa taon 2023.


2. Mga Impormasyon:

(a) Upang mapabuti ang antas ng propesyonal na kasanayan ng madla, isinasagawa ng Skill Evaluation Center ng Workforce Development Agency, Ministri ng Labor ang unang beses ng pambansang pagsusulit sa kasanayan ng technician sa taon 2023. Itinitinda ang brochure sa pagpapaliwanag ng pambansang pagsusulit mula Disyembre 27, 2022 hanggang Enero 1, 2023:


1、 Bibili nang tingi: Pumaroon at bumili sa Family Mart, Hi-Life o OK Mart sa panahon ng pagtitinda nito. (May dalawang uring itinitinda sa Family Mart: pambansang pagsusulit sa kasanayan sa puting envelope; madaliang pagsusuri at sertipikasyon sa pagsusulit ng kakayahan sa kulay-kape na supot. Tingnan nang mabuti kapag bumili.)

2、 Maramihan o bibili nang tingi: Pumaroon at bumili sa Skill Evaluation Center, sa mga tindahang nagtitinda sa buong bansa o sa receiving center ng Skill Evaluation Center. (Maaaring tumawag at magtanong sa 05-5360800 sa panahon ng pagtitinda ng brochure o tingnan sa https://skill.tcte.edu.tw)


b. Rehistrasyon mula Enero 3 – 12, 2023. Ang mga grupong rehistrasyon, mga mag-aaral mula Tsina, mga nag-aaral dahil nakapagdalaw sa kamag-anak (dependent) at tatlong kategorya – pangkaraniwang manwal na welding, argon tungsten electrode welding at semi-automatic electric welding, ay maaaring magparehistro lamang sa paraang pagpapadala sa koreo (registered mail, paghahatid o parcel) sa nakatakdang panahon at isasang-ayon sa petsa ng tatak. Hindi tatanggapin ang lipas sa petsa. Ang iba pang alinmang kategorya o antas ay maaaring magparehistro sa paraang pagpapadala sa koreo o sa online.


c. Para sa mga nakapagparehistro sa pagsusuri ng kwalipikasyon (at walang pagbabago) sa pagsusulit sa kasanayan ng parehong kategorya at antas sa taon 2020, 2021, 2022 at 2023, maaaring hindi maglakip ng dokumento sa pagsusuri ng kwalipikasyon ngunit dapat ilakip ang photostat kopya ng report card sa akademya o sa kakayahan sa alinman sa mga nasabing taon. Tingnan ang website ng Skill Evaluation Center (https://www.wdasec.gov.tw)/ Pagtatanong at pag-download ng impormasyon sa pagsusulit / Pagtatanong ng impormasyon sa lisensya / Pagtatanong sa kwalipikasyong hindi maglakip ng dokumento sa pagsusuri, opisina ng asignaturang kakayahan at pagtatanong sa pagkuhang muli ng report card at pagbayad sa lisensya. Itanong kung dapat bang magbigay ng kalakip na dokumento at report card.


d. Ang opisinang tumatanggap ng rehistrasyon ay ang “Testing Center for Technological and Vocational Education” (No. 123-5, Sec. 3, Dahsieh Road, Lungsod ng Douliu, Yunlin County), telepono


e. Nakatakdang gagawin ang pagsusulat na pagsusulit sa akademya (sa parehong araw rin gagawin ang pagsusulat na pagsusulit sa kakayahan) sa Marso 19, 2023. Bilang pagtugon sa pandemya, pag-isipang mabuti bago magparehistro kapag may inaalala sa sariling katawan at kalusugan. Para sa mga taong may sakit, nagdadalantao, may malubhang pisikal at mental na kapansanan, ihinihikayat na umiwas sa mga pagtitipon sa panahon ng pandemya. Para sa mga iba pang kaugnay na paalala, tingnan ang website ng Skill Evaluation Center at basahin ang Pinakabagong Balita. Babaguhin ang nilalaman ng abiso sang-ayon sa pagbabago ng pandemya.


3. Mga kwalipikadong tagadayuhang asawa, asawang taga-Tsina o manggagawa, aymaaaring mag-apply ng tulong at kaugnay na pagsisilbi sa mga tanong sa pagsusulit sa akademya. Nasasailalim ang paliwanag:


(a) Tagadayuhang asawa o asawang taga-Tsina: Sa mga nagparehistro sa pagpapatakbo ng crane (sa pagtaas at sa lupa), sa pag-ayos ng buhok, pagluluto ng Chinese pagkain, cosmetology, forklift, babysitter, tagapag-alaga (Level C), mag-apply ng serbisyong pagbasa ng mga tanong sa pagsusulit ngunit limitado sa ilang lugar.


(b) Manggagawa (dayuhang manggagawa):


1、 Sa nagparehistro sa pagsusulit ng Level B kakayahan sa pamamahala ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho, mag-apply ng serbisyong pagbasa ng mga tanong sa pagsusulit na ibinibigay sa manggagawa ngunit limitado sa ilang lugar. (Pumili ng isa sa apat na wika – Indonesia, Vietnam, Thailand at Ingles)


2、 Sa nagparehistro sa pagsusulit sa pangkaraniwang manwal na welding, paglalagay ng bricks, pagpipinta, pagdidikit ng tiles, pagtatayo ng bakal, concrete shuttering, pagpapatakbo ng nakapermanenteng crane (sa pagtaas at sa lupa), pagpapatakbo ng nakapermanenteng crane (sa pagtaas at sa lupa) (simulation system), pagpapatakbo ng nalilipat na crane (may outrigger o wala), pagpapatakbo ng nalilipat na crane (may outrigger) (simulation system), argon tungsten electrode welding, semi-automatic electric welding, paghahardin (Level C), landscaping, pagpipinta ng arkitektura, pagpapatakbo ng forklift, pagkarpintero, konkreto, tagapag-alaga, tagapamahala sa kaligtasan sa trabaho, tagapamahala sa kalusugan sa trabaho, mag-apply ng serbisyong pagbigay ng tanong sa pagsusulit sa dayuhang wika ngunit limitado sa ilang lugar. (Pumili ng isa sa apat na wika – Indonesia, Vietnam, Thailand at Ingles)


3、Ang pantulong na serbisyo sa wikang dayuhan ay idinaragdag sa mga tanong sa pagsusulit at sa paliwanag ng mga gawain sa pagsusulit at sa mga anunsyo, ngunit mangingibabaw ang wikang Tsino. Kapag may anumang magkasalungat o hindi parehong lugar sa wikang dayuhan at sa wikang Tsino, mananaig at iiral ang bersyong Tsino. Pantulong lamang ang wikang dayuhan at hindi maaaring gawin batayan sa kaugnay na paghihiling.


4. Ang pagbilang ng araw sa kwalipikasyong magparehistro sa pagsusulit (tulad ng bilang ng oras ng pagsasanay … at iba pa) ay hanggang sa araw ng pagtanggap ng rehistrasyon sa pagsusulit lamang. Kapag may mga klase ng babysitter o tagapag-alaga, mungkahing sumunod sa petsang bigay ng Skill Evaluation Center upang sumunod sa mga kaugnay na tuntunin at mapadali ang pagsusuri sa rehistrasyon.


Petsa ng Pagpapahayag

2023-01-02