尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Itinakda ng Ministry of Interior National Immigration Agency na isasagawa ang 「2018 Survey sa Pangkabuhayang Pangangailangan ng Bagong Imigrante」 mula Agosto 21, 2018 hanggang Disyembre 20, 2018. Nakikiusap sa mga bagong imigrante na makisamang tumulong sa pagtatanong.(8-11)

Upang maunawaan ang mga kalagayan na kaugnay sa kabuhayan ng bagong imigrante at mga kinakailangang serbisyo sa pangangalaga, itinakda ng Ministry of Interior National Immigration Agency mula Agosto 21, 2018 hanggang Disyembre 20, 2018, may panahon na 4 na buwan na magsasagawa ang inspector ng pagdalaw at pag-interbyu sa mga bagong imigrante sa iba’t-ibang munisipyo at lunsod. Kapag nais tanungin ang katotohanan ng proyektong pagtatanong, maaaring tumawag sa mga sumusunod na opisina at telepono:
 
1. Ministry of Interior National Immigration Agency General Affairs Office, Miss Chen Tsi Yee, 02-23889393 ext. 2529
2. Dien Thong (Statinc) Company, Miss Chen Su Fang, 02-29601266 ext. 807

National Immigration Agency
2018 Survey sa Pangkabuhayang Pangangailangan ng Bagong Imigrante
Agosto 21, 2018 hanggang Disyembre 20, 2018
Upang maunawaan ang kalagayan ng buhay at trabaho ng mga bagong imigrante sa Taiwan
Maging sanggunian ng Pamahalaan sa pagtaguyod ng serbisyong pagsisilbi sa mga bagong imigrante
Ipinagkatiwalaan ang tauhan ng Dien Thong (Statinc) Company na gumawa ng interbyu

May dalang ID ang tagapag-interbyu at may hawak na opisyal dokumentong katunayan ng pagtatanong
Kapag may duda ukol sa pagtatanong, maaaring tumawag sa:
(Lunes hanggang Biyernes, 9:00~18:00)
1. Dien Thong (Statinc) Company
(02)2960-1266 ext. 601~608
2. Ministry of Interior National Immigration Agency General Affairs Office
(02)2388-9393 ext. 2529

訪員證