尚未定義

Karagdagang 1000 Ayuda sa Senior at Love Easycard (7-4)

Dinagdagan ng 1000 ang Senior Easycard at Love Easycard sa Lungsod ng Taipei, pagyaya sa mamamayan ng lungsod na magkasamang pasiglahin ang kakayahang pamimili at paunlarin ang ekonomiya!
Kakaiba sa Lungsod ng Taipei 【Senior Easycard at Love Easycard 1000】 Q&A, tingnan sa https://bit.ly/2V2bWob
Saan magpaparehistro ang may hawak na Senior Easycard at Love Easycard? Tingnan sa https://bit.ly/3fGjsgn

發布日期

2020-07-03