尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Aplikasyon para sa Sinyi Charity Foundation 「Proyektong Subsidiya sa Upa ng Bahay para sa Single-Parent na Bagong Imigrante」(3-22)

Isinagawa ng Sinyi Charity Foundation ang proyektong ito upang matulungan ang mga single-parent na bagong imigrante sa paglutas ng hirap sa kabuhayan. May subsidiyang tulong na NT$2,000 bawat buwan. Ito ang huling taon ng pagbigay ng tulong kaya’t huwag sayangin ang pagkakataon.
Saad ng Foundation, ayon sa istatistika mula Ministro ng Interior, may 10000 na dayuhang asawa ang nakikipaghiwalay sa asawa bawat taon. Lubos na mahirap ang buhay ng bagong imigrante matapos ang paghihiwalay dahil sa walang kamag-anak rito sa Taiwan, may kahirapan sa paghahanap ng trabaho. Kaharap ang presyon na nagmumula sa trabaho at ang mabigat na pasan ng ekonomiya sa pamilya, lubha itong mahirap. Ang proyektong ito ang makakatulong sa ekonomiyang pangangailangan ng mga single-parent na bagong imigrante.
Basta’t single-parent na dayuhang asawa at rehistrado rito sa Taiwan, nag-aapply man ng naturalisasyon o hindi, walang nakukuhang ibang subsidiya sa pangungupa ng bahay, o may tinatanggap na pampublikong welfare tirahan, wala pang 65 taon gulang at mag-isang nagpapalaki sa anak na wala pang 18 taon gulang,  maaaring lumapit sa Kawanihan ng Panlipunang Kapakanan sa Pamahalaan ng bawat lunsod o probinsya, sa Deparmento ng Panlipunang Gawain, New Immigrants’ Family Service Center at mga lokal grupong pinahintulutan ng Pamahalaan at nagsisilbi sa lipunan upang tumulong sa aplikasyon.

●電洽(02)2755-7666#2333
  Telepono (02)2755-7666 ext. 2333
  
http://www.sinyicharity.org.tw/
http://news.immigration.gov.tw/TW/Post.aspx?NEWSGUID=abfa0ad9-c219-467c-8f86-4dd68199d37b