尚未定義

Anunsyo: Magbubukas sa publiko at maaaring hiramin ang paggamit ng Wanhua at Shilin New Immigrants’ Hall mula 5/19 (5-4)

Bilang pagtugon sa COVID-19 at upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga empleyado at ng publiko, sumunod at makibagay sa mga sumusunod na alituntunin:
1. Dapat kunin at itala ang temperatura sa noo, magdis-impekta sa alcohol at gumamit ng face mask sa buong panahon na nasa loob ng Hall.
2. Bawal pumasok ang sinumang may lagnat (temperatura≧37.5℃), may simtomas sa paghinga, pagtatae at iba pa, at magpatingin agad sa doktor.
3. Panatiliin ang distansya sa isa’t-isa (1.5 metro sa loob ng gusali).
4. Dapat gawin ang nararapat na pagplano sa pag-upo tuwing may klase o aktibidad, may pagitan sa bawat isa at dapat maupo ayon sa seating arrangement na gagawin. Bawal kumain at uminom tuwing may aktibidad.
5. Hindi magbubukas ng air conditioning tuwing may aktibidad. Bubuksan ang mga bintana upang panatiliin ang pagdaloy ng hangin.
6. Kontrolado ang bilang ng tao at hindi maaaring humigit sa 50 ang bilang ng taong nasa loob ng Hall. 
7. Ang mga taong nasa Hall ay dapat gumamit ng face mask at madalas hugasan ang mga kamay, bigyan ng halaga ang sariling kalusugan at kalinisan sa magkakasamang pag-iwas sa sakit.
8. Itatago nang isang buwan ang mga pangalan at impormasyon na isinulat sa Hall at sisirain ito ayon sa regulasyon pagkaraan ng isang buwan.
9. Kapag napahiram na ang paggamit ng lugar at dahil sa kalagayan ng epidemya at kinakailangan itong gawing pangalawang opisina ng ahensyang administratibo, kinakailangang unahin ang pagbalik ng paggamit sa kaukulang ahensya nang walang kondisyon.
 

發布日期

2020-05-15