尚未定義

Ministro ng Labor tumatanggap ng dayuhang manggagawang magpaparehistro at kukuha ng sertipikasyon ng kakayahan sa paghawak ng “forklift” at “paggamit ng stationary crane”, maaaring mag-apply ng mga tanong sa eksamen sa sariling wika! (11-2)

發布日期

2019-11-01