Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Central Election Commission (CEC) Paliwanag sa Referendum sa Magkakaibang Wika para sa mga Bagong Imigrante (9-16)

1. Proseso ng pagboto sa referendum:
(1) Dalhin ang ID, chop at abiso sa pagboto.
(2) Ipakita ang ID sa tauhan sa lugar ng pagboto upang maisuri.
(3) Pumirma ng pangalan o tatakan ng chop at kunin ang balota.
(4) Pumunta sa voting booth at gamitin ang pangtatak ng CEC sa pagtatak ng napili. Huwag gamitin ang personal chop o fingerprint upang hindi mapawalang-bisa ang balota.
(5) Ihulog ang balota sa loob ng ballot box. Hindi maaaring ipakita sa ibang tao ang loob ng balota.
(6) Natapos ang pagboto, naipatupad ang karapatang bumoto bilang mamamayan.

2. Mga paalala sa pagboto sa referendum:
(1) Gumamit ng facemask at panatiliin ang distansya sa ibang tao habang pumipila.
(2) Huwag magdala ng cellphone o ibang kagamitang kamera sa loob ng lugar ng botohan (hindi kasama ang mobile device na napatay na ang baterya)
(3) Bawal ang sadyang pagsira o pagpunit sa balota.
(4) Bawal ang sumigaw o nangangambala sa ibang tao na bumoto o hindi.
(5) Bawal dalhin ang balota sa labas ng lugar ng botohan.

Para sa mga detalye, tingnan ang website

Petsa ng Pagpapahayag

2021-10-01