Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Nananatili ang Alert Level 2 sa buong bansa Nobyembre 16-29 (C/11-4)

1. Nananatili at hindi nagbabago ang kasalukuyang regulasyon sa paggamit ng facemask. Bukod sa mga kakaibang sitwasyon (nasa talaan sa ibaba), dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon tuwing nasa labas ng sariling pamamahay

2. Dapat nakasara pa rin ang mga sumusunod na lugar (KTV, disco, night club, lugar ng libangan, bar, beerhouse, massage parlor at iba pa), walang serbisyong pinagsisilbihan, maaaring magbukas kapag nagkukumporme sa pamamahala sa pag-iwas sa pandemya.

3. Mula Nobyembre 16, maaaring magbukas ng negosyo ang mga lugar ng libangan na may serbisyong paglilingkod na naaayon sa batas at kumukumporme sa sumasailalim na mga hakbang sa pag-iwas sa epidemya:
(1) Kumporme sa pangkalahatang prinsipyo: Dapat ipinapatupad ang sistemang contact tracing, pagsukat ng temperatura ng katawan. Bukod sa tuwing kumain at ibang kakaibang sitwasyon, dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon. Dapat din subaybayan ang kalusugan ng mga taong nagtratrabaho roon, may maayos at magandang bentilasyon ng hangin, sapat na kagamitan sa paglilinis at pagdisimpekta. Dapat gawin ang paglilinis at pagdisimpekta sa kapaligiran at mga kagamitan 2 beses sa bawat araw.
(2) Screening at swab test ng mga nagtratrabaho:
Dapat may nakalipas nang 14 araw matapos mabakunahan ng unang dose.
Sa kaunahang beses ng pagsisilbi, dapat magbigay ng katunayan ng negatibong resulta sa PCR testing o fast antigen screening (kasama ang home-kit testing) na ginawa sa loob ng nakaraang 3 araw.
(3) Nagbigay ng aplikasyon at nakamit ang pag-apruba ng lokal na pamahalaan: Pagbigay ng pagkain, tradisyonal na paggagamot at paghihilot, cosmetology, KTV at iba pa, dapat sumunod sa kaugnay na alituntunin.
(4) Pamamahala matapos muling magsimula sa negosyo:
Mga tauhang hindi pa nakakalipas ang 14 araw matapos mabakunahan ng pangalawang dose, dapat gumawa ng fast antigen screening (kasama ang home-kit testing) o ng PCR test isang beses sa 1 linggo.
Mga tauhang natapos na ang pangalawang turok ng bakuna at may 14 araw nang nakalipas, hindi na kinakailangan ang fast antigen screening (kasama ang home-kit testing) o ng PCR test isang beses sa 1 linggo.
Ang mga kostumer na pumapasok ay dapat magbigay ng katunayan na nakapagbakuna ng kahit na isang beses lamang at may nakalipas nang 14 araw.

4. Dapat gumamit ng facemask sa lahat ng panahon tuwing nasa labas. Maaaring magtanggal ng mask kapag kumporme sa mga sumusunod na kalagayan:
(1) Maaaring hindi gumamit ng facemask sa mga sumusunod na lugar ngunit dapat laging may nakahandang facemask. Dapat pa rin gumamit ng facemask kapag may kaugnay na sintomas o tuwing hindi mapanatili ang ligtas na distansya sa iba't ibang tao:
Tuwing nag-eehersisyo / kumakanta sa loob o labas ng silid, kumukuha ng litrato ng isa o madaming tao sa loob o labas ng silid, nagtratrabaho sa malawak na lugar (tulad ng sa bukid, palaisdaan, gubat) sa industriyang agrikultura, gubat, isda at hayop, mga aktibidad sa gubat (kasama ang amusement park) at sa dagat, mga lugar na madaling mabasa ang facemask tulad ng hot and cold spring, oven, pasilidad ng water therapy, sauna, steam room, aktibidad sa tubig.
(2) Maaaring hindi gumamit ng facemask sa labas kapag may pangangailangang kumain at uminom.
(3) Maaaring pansamantalang magtanggal ng facemask sa mga lugar na itinukoy ng Central Epidemic Command Center (CECC) o ng kinalamang awtoridad kapag kumukumporme sa kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa pandemya.