尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Download ng mga form

Polisiya sa Pagpapayo sa Pangangalaga at Pagpapatupad ng Iminungkahi para sa mga Bagong Imigrante ng Taipei