尚未定義

Form para sa Pagpaparehistro ng Sambahayan (wikang Cambodian) para sa mga banyagang ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina