尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Download ng mga form

Form para sa Pagpaparehistro ng Sambahayan (wikang Cambodian) para sa mga banyagang ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina