網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 991958
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Window para sa pagpapayo

Window para sa pagpapayo

Hulugan ng Sulat para sa Opinyon para sa Lugar ng mga Bagong Imigrante

Oras ng serbisyo: 9:00 A.M. ~ 5:00 P.M sa Lunes ~ Biyernes

Sangay

Item ng Serbisyo

Teleponong Panserbisyo

Ahensiyang Panlipunan

Pangkalusugang insurance upang tulungan ang mga sambahayang may mababang kita

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 1610-1612

Mga Serbisyo ng maagang pagtulong o interbensiyon para sa mga batang retarded

(02)27568852
(02)27568852

Pansuportang programa upang tulungan ang mga bagong imigrante ng mga organisasyong hindi pampamahalaan

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 6969~71

Kawanihan ng Edukasyon

Kaugnay na impormasyon ng pag-aaral sa paaralang primarya, pangunahing edukasyon ng nasa hustong gulang, kolehiyo ng komunidad

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 1216

Kawanihan ng Kalusugan

Kaugnay na impormasyon ng mga pagbisita ng bagong kasal, mga pagbisita ng bagong panganak, eksaminasyon bago ang panganganak, at genetic na tulong pangkalusugan

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 7118

Kawanihan ng Paggawa

Pagsasanay sa trabaho

(02)28721940 hanggang 214.288

Serbisyo sa pangengempleo

(02)2308-5231 hanggang 716 (mamamayan ng ibang bansa)
(02)2308-5231 hanggang 703 (mainland)

Kawanihan ng mga Gawaing Sibil o Civil Affairs Bureau

Nasyonalidad, batas sa pagpaparehistro ng sambahayan at ID card

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 6261

Tanggapan ng Pangkalahatang Pagtutuos (General Accounting Office)

Pang-estadistikang pag-aanalisa ng katangian ng populasyon, trabaho, edukasyon at kultura, edukasyon ng mga bata at iba pa ng mga bagong imigrante

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 7632

Secretariat

Serbisyo sa usaping pambatas

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 6162

Kawanihan sa Mga Gawaing Pangkultura

Tulong sa mga pangkulturang gawain

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 3527

Kawanihan ng Transmisyon ng Turismo

Aliwan, mga magagandang lugar na nauugnay sa pagkain sa Taipei

1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 3343

Tanggapan ng Pulisya

Sangay ng pandayuhang gawain ng tanggapan ng pulisya (Police Clearance)

02-2381-7494、02-2375-2105
02-2381-7494,02-2375-2105

Puwersa ng pulisya para sa kababaihan at kabataan

02-2759-2016、2759-0827
02-2759-2016,2759-0827

Ahensiya ng Pagsasanay para sa mga Tagapaglingkod sa Publiko

Pagtatanong para sa Taipei e course

2932-0212 hanggang 552Mga Club sa Bawat Distrito ng Taipei

Item ng Serbisyo

Teleponong panserbisyo

Songshan Distrik Klub

8787-8787

Xinyi Distrik Klub

2723-9777

Da’an Distrik Klub

2351-1711

Zhongshan Distrik Klub

2503-1369

Zhongzheng Distrik Klub

2341-6721

Datong Distrik Klub

2597-5323

Wanhua Distrik Klub

2306-4468

Wenshan Distrik Klub

2936-5522

Nangang Distrik Klub

2783-1343

Neihu Distrik Klub

2792-5828

Shilin Distrik Klub

2882-6200

Beitou Distrik Klub

2891-2105


  • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 6318
  • Huling update ng impormasyon: 2017/6/21 16:26
  • inspeksyon ng data o impormasyon: 2017/6/21 16:25

  • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
  • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
  • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
  • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
  • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
  • 12basic, magbukas ng ibang window
  • more, magbukas ng ibang window